Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Organizatorem i administratorem strony jest INVEST GROUP Damian Wiśniewski z siedzibą w Szczecinie, 71-411 Szczecin, ul. Cyfrowa 6, NIP 9570696517, REGON 192787577
  2. Zgłaszający – rodzice, opiekunowie prawni uczestnika, którzy wysłali Zgłoszenie lub inne osoby i/lub podmioty prawne uprawnione przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika do wysłania Zgłoszenia.
  3. Usługa – półkolonie, kolonie, warsztaty, szkolenia i inne aktywności organizowane przez Organizatora, których oferta i dokładny opis znajduje się na stronie internetowej www.edurobot.pl, https://www.travelkids.pl
  4. Usługobiorca – Zgłaszający, który dokonał zapisu w oparciu o zgłoszenie na usługę wykonywaną przez Organizatora.
  5. Uczestnik – wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem.
  6. Umowa – umowa o prowadzenie usługi edukacyjnej zawarta z Organizatorem.
  7. Zgłoszenie – formularz zapisów dostępny na stronie www.edurobot.pl, www.polkoloniedladzieci.pl, www.travelkids.pl
  8. Agent – firma reprezentująca Organizatora na mocy podpisanej umowy.
  9. Strona – strona internetowa https://www.edurobot.pl  https://www.travelkids.pl
  10. Użytkownik – osoba lub podmiot korzystający ze Strony.
 2. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w usłudze lub/i usługach organizowanych przez Organizatora Zgłaszający winien zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM UCZESTNICTWA i programami wybranych kursów, które są dostępne na stronie internetowej https://www.edurobot.pl https://www.travelkids.pl
 3. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zgłaszającego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa oraz zakres świadczeń określonych na stronach internetowych https://www.edurobot.pl  https://www.travelkids.pl lub/i w umowie (dotyczy wyłącznie kolonii)
II REZERWACJA
 1. Zgłaszający dokonuje wyboru oferty w formularzu zapisów oraz wypełnia dane.
 2. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane prawidłowo.
 3. Zgłaszający oświadcza, że podane dane podczas rejestracji są prawidłowe i prawdziwe.
 4. Wysłanie zgłoszenia potwierdza rezerwację wybranej oferty.
 5. Wysłanie Zgłoszenia traktowanie jest jako oświadczenie woli Zgłaszającego, aby zgłoszony Uczestnik uczestniczył w usłudze lub/i usługach organizowanych przez Organizatora.
III ZAWARCIE UMOWY
 1. Zawarcie umowy następuje poprzez:
  1. podpisanie Umowy przez Zgłaszającego oraz osobę przyjmującą zgłoszenie, reprezentującą Organizatora albo Agenta (dotyczy wyłącznie Kolonii) oraz
  2. wniesienie opłaty rezerwacyjnej (zaliczki) przez Zgłaszającego w wysokości określonej w umowie lub w formularzu zgłoszenia.
  3. W zgłoszeniu winny znaleźć się, uzgodnione przez strony, informacje o wymaganiach specjalnych (stan zdrowia dziecka, itp.) związanych z pobytem Uczestnika na zajęciach.
  4. Osoba zgłaszająca winna sprawdzić, czy w Umowie prawidłowo zawarto dane i uzgodnienia.
  5. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją Umowy Zgłaszający ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.
IV WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Z chwilą wysłania zgłoszenia Usługobiorca jest zobowiązany wpłacić zaliczkę lub pełną kwotę przelewem na konto Organizatora w wysokości określonej w opisie uslugi na stronach https://www.edurobot.pl https://www.travelkids.pl lub/i określonej w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
 2. Pozostała część należności za usługę winna być uiszczona przez Zgłaszającego zgodnie z harmonogramem wpłat określonym w Umowie (w przypadku kolonii) lub na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu (w przypadku półkolonii).
 3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora lub Agenta.
 4. Po podpisaniu umowy lub/i po dokonaniu zapisu na wybraną usługę Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.
V REALIZACJA USŁUGI LUB/I UMOWY
 1. Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie dostępnym na stronie internetowej lub/i Umowie.
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie, programie lub/i Umowie.
 3. Ubezpieczenie dotyczy osób, które zapisały się na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu, jeśli przy zgłoszeniu / zapisie po tym terminie opiekun chciałby ubezpieczyć dziecko musi poinformować organizatora pierwszego dnia i dopłacić odpowiednią cenę.
 4.  W przypadku Kolonii na Zamku Organizator zastrzega sobie wysyłkę materiałów przedkolonijnych oraz tych dodatkowo zakupionych (Foto Album) wyłącznie na terenie Polski. 
 5. W razie nie skorzystania przez Uczestnika lub Usługobiorcę z opłaconych Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub Usługobiorcy, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy, może jednak zaproponować zamienną Usługę równorzędną w terminie opłaconych Usług nie później niż do 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności, z zastrzeżeniem punktu 3. W przypadku niewykorzystania zamiennej usługi równorzędnej w uzgodnionym z usługobiorcą terminie Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy ani zaproponowania kolejnego terminu zamiennej Usługi równorzędnej.
 6. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 4 jest powiadomienie Organizatora o nieobecności najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem realizacji zarezerwowanej usługi.
  Powiadomienie można dokonane poprzez:

   

 • wysłanie wiadomości sms o treści „nazwa i data Usługi, imię i nazwisko Uczestnika, termin nieobecności” na numer tel. podany na stronach internetowych https://www.edurobot.pl  https://www.travelkids.pl
 • wysłanie wiadomości e-mail z podaniem daty Usługi, imienia i nazwiska Uczestnika na adres mailowy abiza@igcompany.pl. Aktualne adresy dostępne są na stronie https://www.travelkids.pl
 • kontakt telefoniczny z Organizatora pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej https://www.travelkids.pl
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania realizacji usługi (do dnia rozpoczęcia) lub przerwania realizacji usługi w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń (w szczególności wskutek wydarzeń politycznych, działań militarnych, decyzji władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęski żywiołowej itp.). Ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę.
 2. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania realizacji usługi nie później niż 3 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników lub może dokonać zmiany lokalizacji realizacji usługi. Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym Zgłaszającego/Usługobiorcę.
 3. W przypadku określonym w pkt. 1 Organizator, zwraca Usługobiorcy uiszczone przez niego pieniądze tytułem opłaty za odwołaną usługę.
VI ODSTĄPIENIE OD UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII / NOCOWANEK
 1. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od zakupionego turnusu półkolonii, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji planowanego turnusu półkolonii. Wyjątkiem jest zakup półkolonii w w trakcie promocji, w której zaznaczono że oferta jest bezzwrotna.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od zakupionego terminu Nocowanki, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji usługi.
 3. Odstąpienia dokonuje się wysyłając e-mail na adres: abiza@igcompany.pl pod rygorem nieważności. W mailu należy podać nr zamówienia.
 4. Usługobiorca zachowuje prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki tylko wówczas gdy odstąpi od uczestnictwa nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji usługi.
 5. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od uczestnictwa później, niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanej imprezy traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub/i wpłaconej całej kwoty.
 6. Zwrot środków jest wykonywany wyłącznie na polskie konto.
VII ODSTĄPIENIE OD UCZESTNICTWA W KOLONII / WYPOWIEDZENIE UMOWY
 1.  Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia lub/i wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dni roboczych przed rozpoczęciem kolonii. Wyjątkiem jest zakup kolonii w trakcie promocji, w której zaznaczono że oferta jest bezzwrotna.
 2. Wypowiedzenie uczestnictwa lub/i umowy dokonuje się wysyłając e-mail na adres: abiza@igcompany.pl pod rygorem nieważności. W mailu należy podać: datę półkolonii lub koloni, imię i nazwisko uczestnika oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, INVEST GROUP zwraca Klientowi dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o koszty Imprezy poniesione przez  INVEST GROUP w wysokości:• do 30% ceny imprezy, do 30 dni przed imprezą,• do 50% ceny imprezy, od 29 do 15 dni przed imprezą, • do 90% ceny imprezy, od 14 do 3 dni przed imprezą, • do 100% ceny imprezy, do 2 dni przed imprezą.
 4. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od uczestnictwa w kolonii później, niż na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanego terminu kolonii traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub/i wpłaconej całej kwoty.
 5. Zwrot środków jest wykonywany wyłącznie na polskie konto.
   
 
VIII UDZIAŁ W PÓŁKOLONII I KOLONII
 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w półkolonii i/lub kolonii za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Zgłaszający określają wszystkie osoby upoważnione (w tym rodziców i opiekunów prawnych) do odbioru Uczestników z półkolonii i/lub kolonii.
 3. Rodzicie (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe Uczestników podczas trwania półkolonii i/ lub kolonii.
 5. Jeżeli Uczestnik pozostawi elementy odzieży na lokalizacji odbiór jest możliwy wyłącznie do końca danego sezonu, tj. (do końca trwania Wakacji / Ferii). Po tym terminie pozostawione rzeczy zostają przekazane dla osób potrzebujących. 
 6. Uczestnicy półkolonii i/lub kolonii są zobowiązani stosować się do poleceń opiekunów i  instruktorów prowadzących turnus. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników może zostać usunięty z turnusu na koszt rodzica lub/i prawnego opiekuna dziecka.
 7. W przypadku opisanym w VIII pkt 6, Organizator nie ma obowiązku zwrotu nadpłaconej kwoty za pozostałą część turnusu.
IX REKLAMACJE
 1. Jeżeli w trakcie turnusu Usługobiorca lub Uczestnik stwierdzą nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora) najlepiej jeszcze w trakcie wykonywania usługi.
 2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona niezwłocznie, najlepiej jeszcze w trakcie realizacji usługi, nie później jednak niż 3 lata od zakończenia usługi.
 3. Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowiązek odpowiedzieć na reklamacji w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
X INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zgłoszenie i uczestnictwo w półkolonii lub/i kolonii przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz w Regulaminie Polityka Prywatności.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją usług, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny.

Data aktualizacji: 06.12.2023r.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu